Author Archives: Thomas Gazis

About Thomas Gazis

(IN ENGLISH: further below) Με λένε Θωμά Γαζή. Ανήκω σε μία ρομαντική μειοψηφία Ελλήνων και Ελληνίδων που μάχονται - κόντρα σε ισχυρότατα εμπορικά και άλλα συμφέροντα και μακρυά από κυκλώματα και συντεχνίες - για μια Αστρολογία με Παιδεία. Το ιστολόγιο μου: http://astrologhia.wordpress.com/ Ο ιστότοπος μου: http://www.thomas-gazis.com/ To e-mail μου: astrologhia@yahoo.com ===My name is Thomas Gazis. I belong to a romantic minority of Greek Astrologers who are longing for a cultured Astrology in their country! This longing of ours is ever bringing us into a collision course with the over - inflated in Greece commercial astrology. My e-mail: astrologhia@yahoo.com

A recent scientific “symmetry field” theory might be totally justifying Astrology!

(image courtesy of: http://www.wired.com)

The Zodiac has always been a conundrum to me! It constitutes the “gran nexus” of Astrology but we know next to nothing about it! We are fairly sure (we, the Astrologers) that it exists, but if somebody asks us “Where exactly is the Zodiac lying?” we will be left rather clueless…You see, we don’t really know! What we know is that the Zodiac is some kind of “belt”! A non-magnetic belt obviously, because if it were one it would have been detected by now. And if it is not a magnetic belt then what is it made from (since there aren’t many alternatives)? And ultimately, where exactly is this belt? Is it over our heads, over our highest mountain, up in the stratosphere, in the near-Earth space, somewhere within the distant space or simply everywhere?

For the last couple of decades I’ve been giving lectures trying to explain to the public the profound mystery of the Zodiac (why is it so perfectly geometrical, why is it cyclical and twelve-fold with each sign comprising exactly 30 degrees, how could possibly exist such a perfectly geometrical structure up there on the sky, what is the Zodiac made of etc.). In those lectures, I was usually relying on Plato’s theory of the “solids” and especially on the famous “Dodecahedron” to offer an explanation. That was my very best shot back then but still, I could not make the ends meet! Little did I know though that very soon science itself would somehow justify both Plato and Astrology!

I am a sort of science nerd, so I am reading almost every scientific article I am laying my hands on. A couple of days ago I was browsing the “wired.com” site in the hope of finding interesting astronomy articles when I stumbled upon an article on a relatively new theory called the “conformal symmetry of time-space”! I was immediately flabbergasted by this theory, which is sustaining that there is an inherent geometrical pattern hidden deep within the fabric of time-space! And in this actually “polyhedral” pattern might lie the secret mechanism that makes Astrology tick!

You may read the article here

Let me quote an excerpt of interest:

“The discovery was so unexpected that (researcher)Polyakov initially didn’t believe it. His suspicion, shared by others, was that “maybe this happens because there is some hidden symmetry that we didn’t find yet.”

Everyone is excited because these kinks are unexpected and interesting, and they tell you where interesting theories live,” said Nima Arkani-Hamed, a professor of physics at the Institute for Advanced Study. “It could be reflecting a polyhedral structure of the space of allowed conformal field theories, with interesting theories living not in the interior or some random place, but living at the corners.”

Science has advanced so much lately that has reached some rather weird and even paranormal fields…And contrary to the expectations of the skeptics, the more science advances the closer it comes to Astrology, ever more justifying it! The exciting discovery of the “polyhedral symmetry fields” that are lurking within the fabric of time-space might soon lead us to the longed-for scientific explanation of why and how Astrology works!

Thomas Gazis
Copyright: Thomas D. Gazis

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

The “latent” Synastry of Donald and Melania Trump

Although I am a sort of “synastry-holic” guy, the idea of studying Donald Trump’s and Melania’s relation was never particularly appealing to me. As most people, I was seeing in these two an unscrupulous businessman and an avid “gold-digger”. So, to me there wasn’t interesting stuff there. Not to mention the fact that nobody seemed to know Melania’s time of birth, meaning that an eventual synastric study of theirs would be rather incomplete. But things have changed and Donald Trump is now the elected president of the United States while his wife Melania the First Lady! A synastric study of theirs seems more appealing than ever.

Let’s take a quick look at their natal charts. Donald has a versatile Gemini Sun, while his Moon resides in the fiery and expansive sign of Sagittarius. His Ascendant is in the regal sign of Leo (although in the very last degree of it)!  Donald was born during a Lunar Eclipse (and probably this has to do with his peculiar, “obscure” relation to women at large).

Let’s move on to Melania now. We are still lacking her verified time of birth so we don’t actually know her Ascendant nor the “domification” of her planets (thus there are no Houses in her chart – the one you see bellow – while the reported time of birth is a conventional one). In such a case we are obliged to focus mainly on the zodiacal signs of the “Lights” (Sun and Moon). But even there the lack of Melania’s verified time of birth produces a controversy, because if she were born before 1:27 am (Slovenia time) she would then have a Sagittarius Moon (the same as Donald’s). But if she were born after 1:27 am she would have a Capricorn Moon – and that would make all the difference!

If both Donald and Melania have a Sagittarius Moon then you can see the power of their synastry right in front of your eyes! When two people share the same Moon – in the same sign and in conjunction – they feel a deep, visceral sense of “community”! A rich emotional flux is developed among them and a profound “comprehension” of each other. And although the time frame for this to occur is relatively small (00:00 to 01:27 am) there is a strong probability that Melania was indeed born within that specific time frame. Mathematically though the odds are against it and she might very well have been born after 1:27 am – having thus a Capricorn Moon. In that eventuality things would change drastically – both for Melania and for their relationship. You see, Melania would then have a Taurus Sun and a Capricorn Moon, an extremely earthy and realistic combination, prone to materialism and social climbing (especially if the individual is attuned to the “lower frequencies” of the Taurus – Capricorn combo) !

Well, to many of you that might sound a lot like Melania but to a Synastry connoisseur the striking fact (with this Capricorn Moon scenario) is that Melania’s chart bears no astrological affinity to Donald’s chart! Her  “Lights” are too earthy and “feminine” (Sun in Taurus, Moon in Capricorn) while his “Lights” are “airy-fiery” and both “masculine” (Sun in Gemini and Moon in Sagittarius). There is no common astrological ground among them. Actually, their two charts not only do not bear any substantial resemblance but in addition they are not compatible! Here is the “bi-wheel’ of their Synastry (the inner chart is Donald’s and the outer one is Melania’s).

So, what’s going on with the Donald – Melania Trump relationship? Is theirs an arranged match, a mere marriage of convenience? Because under an astrological point of view the two do not seem to be very compatible. Well, that’s not entirely true, as there are at play here some astrological elements that are rather invisible at first sight but crucial in the long run. I have developed a theory on this, calling these “difficult to spot” but crucial elements “Latent Synastric Elements” (LA.S.E. in abbreviation, you may read the gist of that theory in my article “Latent Synastric Elements: The secret fuel of love” , at the “Sasstrology” website).

As you know, the Sun in a woman’s horoscope is telling us a lot about the type of the masculine figure she is mostly attracted to. In Melania’s case her Sun forms a conjunction to her Saturn, thus her ideal man should be an authoritative, socially recognized and probably older than her figure. Trump actually represents all these traits. Furthermore, Melania’s Sun – Saturn conjunction bears a strong affinity to Donald’s Sun in the Tenth House (since that House is traditionally harboring Saturnian values)!

In addition, Melania’s Sun forms an opposition to her Jupiter, thus her ideal man should have some Jupiterian traits too (he should be exuberant, optimistic, larger than life and “rich” – figuratively or literally speaking). And Donald is Jupiterian alright, since one of his “Lights” (his Moon) is in Sagittarius (the sign ruled by Jupiter), while his Sun is forming a trine aspect to his Jupiter!

What is striking here is the fact that in Donald’s chart his Venus (a pivotal planet in love affairs, indicating the attributes of our ideal partner) is replicating almost identically the planetary aspects of  Melania’s Sun (his Venus is conjuncting his Saturn and is forming a challenging aspect to his Jupiter)! His Venus replicating her Sun’s planetary aspects, that should definitely be accounted as a latent synastric element!

Another important LA.S.E. in this relationship stems out from the fact that Melania’s Sun in Taurus is synastrically “falling” in Donald’s Ninth House. As we saw before, Donald is very Jupiterian (his Sun is trining his Jupiter and his Moon resides in Sagittarius). But with this Ninth House domification Melania (although a rigid Taurus) somehow acquires Sagittarian traits when interacting with Donald! And this he definitely loves, because Melania is ever aggrandizing him, she is ever lifting him up, making him see the brighter side of life! And she might be even learning him a couple of things – while she definitely makes him laugh…

Actually, as we delve deeper in their Synastry we realize that Melania is the “stabilizer”, the soothing and “grounding” force in their relationship! And Donald needs a lot of “grounding” for sure, having both his “Lights” in mutable signs. And Melania is complementing him in other ways too. Surprisingly, Donald’s Moon resides in a very emotional, tender, family orientated sector of his chart (in his Fourth House). In that sector the Moon is much dignified. But there is another side to it, as the Fourth House Moon might often become ultra sensitive and touchy. If Melania has a Capricorn Moon she is to a certain extent complementing and strengthening that sensitive side of Donald Trump (the Fourth House and the sign of Capricorn being somehow two complementary areas of a horoscope). And the First Lady does that even more so if we take in consideration the fact that her Venus and Mars are synastrically falling in Donald’s Tenth House (meaning that she becomes even more Capricornian when standing by his side, when interacting with him)!
We already mentioned that planet Venus is of paramount importance in love affairs. Melania’s Venus is conjuncting her Mercury, meaning that her ideal partner should have some “mercurian” traits, he should be witty, versatile, communicative. One part of her craves for a  mercurian partner and guess what, Donald definitely is one (as he belongs to the sign of Gemini, ruled by Mercury).

Another part of Melania craves for a Martian partner (because her Venus is forming a conjunction to her Mars, as well). And since his early childhood Donald has been the martian type of guy (his Mars in conjuncting his Leonian Ascendant – allegedly he was feared by many of his school mates). Even more so, Melania craves specifically for a martian Gemini type of man (as her Mars resides in the sign of Gemini). Well, Donald absolutely fulfills that side of hers too!

In Melania’s chart, her Moon is interacting with Uranus (forming a square aspect). In Donald’s chart, his Sun is interacting with Uranus (forming a conjunction). So they both have an “uranian-ized” “Light” (not by chance they got into politics). That uranian factor should be accounted as another “latent” synastric element!

This isn’t by no means a complete study of Donald’s and Melania’s synastry. They do have many interesting “explicit” synastric inter-aspects (like the ultra “merging”, intense and powerful inter-aspects that Pluto is forming with their respective “Lights”. Also, the romantic but probably “disillusioning” as well inter-aspects of Neptune with their Moon and Venus – and several others). That kind of stuff though pertains to a slightly different field (and an exhaustive synastric analysis should normally take something  like 15 – 20 pages). In this article I just tried to give you a different synastric point of view on the Donald’s – Melania’s relationship, focusing mainly on their “latent” synastric elements,which although not very obvious are utterly conditioning the quality of a relationship!

Thomas Gazis
Copyright: Thomas D. Gazis 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

America is turning against its own self (Trump’s Plutonian demonization)

There is a very odd thing going on in the United States these days. The Americans are massively protesting against Donald Trump, the President that they themselves elected just a couple of months ago! They are marching all over the country, shouting some diminishing or even degrading slogans against their head of State  – and even publicly swearing at him (i.e. Madonna’s case). Apparently the Americans have “demonized” their own president, even before him taking office! To a neutral, European observer like me that seems to be a strange, abnormal occurrence…

I was struck lately by some pictures like the one you see above, portraying president Trump as an ugly, obese pig! I am personally appalled by this specific picture but at the same time I realize that many Americans actually like it, they take some pleasure out of it! Since I have studied some psychology I wonder why people take pleasure out of such an appalling and degrading picture? And then I remembered what I had heard in those psychology classes I attended, that there is a deep-seated psychological mechanism in our souls called “projection”.

In my no expert’s vestiges, I would define “projection” as “a defence psychological mechanism through which we are attributing to somebody else/to others unwanted traits of our own self”! Furthermore, there is a collective kind of projection as well, where many individuals are projecting disparate unwanted traits of themselves upon a specific individual, a specific ethnic or religious minority etc.

In other words, the more unwanted traits, shortcomings, “sins” you harbour in yourself the more you feel the need to project those “bad traits” of yours upon somebody else (be it the Jews, Putin, Trump, it doesn’t actually matter that much). And if you join other people attuned to that very same need of yours then you might start marching with them. protesting loudly – and that turns out to be a “cathartic”, therapeutic experience to you!

Don’t get me wrong here, I am not “en masse” accusing the protesters nor am I on Trump’s payroll. I didn’t vote republican, I am not an American citizen, I don’t even like the guy. I am trying though to see the whole picture and make some (astrological) sense out of what I see as a rather absurd and irrational situation. Because to me it is like America snapping in front of my eyes and turning against its own self! I have never witnessed that in such a colossal scale (and I think the situation is somehow reminiscent of the Civil War period)…

As we saw, demonizing somebody beyond ourselves has its perks, because it  makes you feel better deep in your soul! And when you do that on a collective level you are summoning – astrologically speaking – Pluto! Because all this massive projection and “shadow dancing” is bearing some typically Plutonian hallmarks! So, something must be going on with Pluto in America’s “National Horoscope”! And guess what, it actually is!

You might be familiar with the chart you see below. It is the famous “Sibly” National Horoscope of the United States of America!

As you probably know – and as you can see above – America is ruled by the sign of Cancer – its natal Sun being in that specific sign. In “Mundane Astrology” (the Astrology of Nations) the Sun is traditionally representing the “Head of the State”! Henceforth Donald Trump in our case! USA’s natal Sun is located at the 14th degree of Cancer. and as you might have already heard, transiting Pluto is currently opposing – for the first time ever in the history of the USA their natal Sun! That’s a big event! And since Pluto is representing the masses, the collective “shadow” (and the “irrational” as well) it’s no surprise that the masses are turning against their own president right now!

When Pluto is strongly aspecting the Sun of a country it is affecting its very core identity. It is not by chance that the American society has been permeated by a somehow “end of times”, a “dying” sensation in the last few years, as Pluto was opposing the country’s natal Sun! And in a certain sense the old America has been moribund for a long time. The very American population is somehow altered as the Hispanic-Asian-afroamerican citizens are about to outnumber the traditional Anglo-European ones. That’s a huge transformation to a country! Additionally, the USA are not considered anymore the undisputed financial superpower they once were, as China is about to become the most powerful country in the world. Industries are transported abroad, people are left without jobs, the middle class is ever more fading!

As we know, Pluto is instigating fear, suspicion and irrationality to the people fear(when adversely aspecting their country’s natal Sun)! And irrationality is wide-spread now in the USA, as many people are claiming that the Russians rigged the elections (how they did that? Do they possess some alien device through which they can influence people’s minds? And how they managed to influence just the half of the American population? Can you see the irrationality of it?)

All in all, Pluto has been opposing the natal Sun of the USA for (at least) the last seven years! And it almost perfectly opposed (due to its retrogradation) the USA’s Sun just before the recent presidential elections. There are some other factors too that contributed to the current strange political situation: the USA’s progressed Moon (which is representing the American people) is travelling now in the USA’s 12th House, a House representing the concept of “process dissolving”, “the End” of a major cycle, the impoverishment, the disillusionment, dissatisfaction and confusion of the people!

Furthermore, the aforementioned progressed Moon is currently squaring the USA’s progressed Sun (and this particular configuration was impressively enacted these days by the massive women marches (the Moon) against their Head of State (the Sun)! Transiting Neptune is also conjuncting the progressed USA’s Sun, exacerbating the sadness, confusion and despair!

Too much Pluto, too much Neptune, things are not what they seem to be! People cannot discern fiction from fact (blame it on the recent Saturn – Neptune square too), they are acting irrationally and out of fear and ultimately they are easily manipulated and deceived! Not to mention that we are now under the auspices of the historical Uranus – Eris conjunction. Meaning that “expiatory goats” are urgently needed for the collective to dispose of its own “sins” and burdens. A paradoxical Taoist/Quantistic spirit is prevailing in the global political scene, polarities are blurred and opposite concepts like “good” and “bad” are beginning to feel the same! Thus, under the present “Zeitgeist” the good politician might easily turn to be the bad one – and the other way around!

Thomas Gazis
Copyright: Thomas D. Gazis

Leave a comment

Filed under Celebrities' horoscopes, Pluto and the collective

Astro-analysis of George Michael’s death (& life) – a “stellar overdrive”!

                              
                                        George Michael – “Exposurephotos”

Superstar Yorgos Panayiotou (George Michael’s true greek-cypriot name) left the earthy dimensions on the very Christmas day – ironically, as his “Last Christmas” super hit was torrentially playing and airing all over the planet – and vanished into the ethereal (that he so much longed to artistically reach)!

His was an unexpected, untimed death that shocked the masses. So the average astrologer would normally search for some clamorous transits and progressions that “caused” Michael’s death: say a transiting Pluto or the ruler of the Eighth House aspecting his “Lights”, his progressed Moon located in his Eighth House or something in that line. But surprisingly s/he will find none of these! Regarding his transits and progressions, there is no major “death causing”configuration in George Michael’s chart on the day of his death! That seems to be a major incongruence…So, is astrology wrong after all? No it’s not! Our divine art is just outsmarting us once more!

Let’s start from the beginning. In my opinion, the most important planet in George Michael’s chart is his Moon! Being a Cancer, his Moon is playing a very important role in his horoscope (the Moon is ruling the sign of Cancer). But his Ascendant is Cancer once more and this makes his Moon even more important, as it is now becoming the ruler of his entire horoscope! That’s why he had such an easiness to communicate with the masses, to touch the souls of the people with his songs, to carry them away into a “sea of emotions”. You may see Michael’s natal chart below:

His chart attests to the fact that he was a very sensitive person, both because he had a “watery” Cancer Sun and because his Sun simultaneously fell in the “uber sensitive” 12th House of his chart (not to mention that his  Mercury and his Venus were falling in that 12th House too)! Most probably, he was often feeling that he “did not belong”, that he was a somehow secluded, misunderstood and essentially unloved individual. His otherwise aristocratic, artistic and well placed Moon (in Leo, in his 2nd House) was not helping him in that sense, because it is receiving a hard opposition aspect from the – often depressive – Saturn (as a matter of fact, he was diagnosed with depression!) Now we better understand why he was so often resorting to drugs, as he was seeking to cope with the pain and sorrow he was feeling inside.

Let me show you now an oddity that occurred in Michael’s chart the day he died. As we can see above, his pivotal natal Moon is located at the 20th degree of Leo (actually, it is the 21st degree but never mind that). Let’s put now in the scene his so called “tri-wheel” (his progressions and transits) for the moment of his demise:

The very inner chart represents George’s natal chart. The chart in the middle represents his progressions for the moment of his death and the outer chart the transits for that very moment. Just look for a couple of minutes at this “tri-wheel”, sweep it over if you can with your eyes. If you are a good observer you will notice that there are six more progressed/transiting planets located at the 20th degree of their respective signs!

  1. Progressed Mercury at the 20th degree of Virgo
  2. Transiting Jupiter at the 20th degree of Libra
  3. Transiting Saturn at the 20th degree of Sagittarius
  4. Transiting Venus at the 20th degree of Aquarius
  5. Transiting Uranus at the 20th degree of Aries  
  6. Progressed Venus at the 20th degree of Leo – perfectly conjuncting his Moon!

Now, that’s quite a rarity! Six (progressed or transiting) planets located at the very same 20th degree (and we are not counting here the progressed planets Jupiter and Saturn, falling short of the 20th degree by just mere minutes of arc – nor the transiting Moon that might very well be close to the 20th degree) definitely constitute a planetary “over-tuning”! And what is the focus of this “over-tuning” in Michael’s chart? His natal Moon at the 20th degree of Leo of course! So, on the Christmas day of 2016 too much planetary energies were focused upon the superstar’s vital Moon! Too much excitement for him, to say the least…

But there is more to it. On that fatal day Michael’s progressed Venus was perfectly conjuncting his Moon (in a partile aspect)! This seems to be a very sweet, docile conjunction (maybe he died in some quiet and serene manner). But in reality Venus is not that “docile” in the superstar’s chart. You see, Venus is the ruler of the zodiacal sign of Taurus. But in George’s chart the sign of Taurus is what we call “intercepted” (it is entirely comprised in the 11th House, with no House cusp crossing it). This denotes a deep rooted blockage and possibly an inherent inability of some kind! Scorpio is also intercepted, representing some sexual – intimacy blockage. According to Joanne Wickenberg (who developed the theory) the outlet for such blockages is provided by the so called “duplicated” signs (Leo and Aquarius in Michael’s case, meaning that his outlets were creativity in general, the extravaganzas, the unconventional and unorthodox).

What I am saying here is that in Michael’s chart both Venus and Pluto are rulers of “intercepted signs” and as such might have some unusual attributes. This means that the partile conjunction of his progressed Venus to his natal Moon should not be interpreted just in the usual way but under some new, insightful perspective as well.

Of course, if one over-scrutinizes Michael’s “death tri-wheel” s/he will eventually find (there are many “all finding” astrologers) several “death configurations” in it (i.e. transiting Mars and North Node aspecting his deadly Uranus – Pluto duet – with Uranus being the ruler of his Eighth House. Progressed Saturn in the Eighth, transiting Uranus over his natal Jupiter or transiting Neptune opposing his natal Pluto or any near eclipse over his vital points). Well, these configurations might have their own merit but they are not giving us the full picture. Because ultimately the astrological study of George Michael’s death grows to a study of the “over-tuning” of the planetary energies (regardless of the quality of the aspects they are forming) and to the study of the rather neglected theory of the so called “intercepted” and “duplicated” signs. The “all finding” astrologers might learn something out of it!

Thomas Gazis
Copyright: Thomas D. Gazis

All relative data from astro.com

Leave a comment

Filed under Celebrities, R.I.P. Horocopes

The 13 signs controversy is actually discrediting the astronomers (not the Astrologers)!

The “12 signs” Zodiac as a “magnetic belt” around the Earth

I am quite fed up with the 13 signs “thing”, that is resurfacing every now and then on the media…I have been publishing articles over the last 25 years explaining why the zodiacal signs are 12 and why they cannot be 13 (or 14, 19, 27 or any other number, for that matter). I just realized though that all this explaining has been of little avail, because ever since the 13 signs controversy made again – for the umpteenth time – the greek front news, the “thing” resuscitated and frantically started chasing and nagging me! In the beginning I thought it would be better not to touch this issue, so that it eventually deflates and dies quietly – as in every previous case. But it seems that this time things are more serious, Astrology is receiving a -based largely on ignorance – “double whammy” hit and it is imperative for us Astrologers to intervene!

Fortunately or unfortunately, most of the people in my neighbourhood know that I am into Astrology…So, in the last few days I cannot get out of my house and go strolling or shopping without somebody coming over to me, confiding me his/her confusion over the “thing”. Yesterday I went to buy a magazine from my local kiosque, when the kiosque guy (Stavro) told me: “You know Mr. Thomas I am not a Leo anymore, I am actually a Cancer !”. “Stavro that’s nonsense, you shouldn’t pay attention to this stuff…” my answer was. “NASA ain’t nonsense Mr. Thomas” Stavro emphatically told me. “Trust me it is in this case” I told him and I went away with the magazine in my hands but with a sensation of incompleteness in my head.

Stavro was like the 100th perplexed about his sign person that I met this week. NASA had told him that he is not anymore the sign he knew he was. I told him that that’s nonsense. But ultimately, it was NASA’s reliability against mine. And I am obviously loosing there big time…How on earth can I explain to an average person (with no astronomical background), in just a couple of minutes that NASA is wrong?

Apart from being an astrologer I am an amateur astronomer as well. I have several astronomy books in my bookshelves. And I have noticed that many of them are mentioning and even extensively elucidating the pivotal difference between a zodiacal sign and a constellation! Take for example the book “Astronomy” by James B. Keler (“Harpers Collins College” publisher – you may see its frontcover above). In page 52 of this book the author – who is a professor of astronomy – is stating:

 

“There is an important distinction to be made between the astrological signs of the zodiac and the astronomical constellations of the zodiac. The constellations are real star-groups that can be seen on any clear night. The signs are symbolic concepts that are locked to the vernal equinox. They were once aligned with the constellations, but no longer are because precession has moved them westward”!

It would be logical to assume that if we are provided with such a degree of clarification over the sign/ constellation distinction  in some popular astronomy book then this would be common knowledge to all the astronomers, a sort of a freshman’s syllabus to them. But apparently it is not! To our utter astonishment even the prestigious NASA astronomers seem to ignore the most obvious and fundamental distinction between a zodiacal sign and a constellation (a distinction that apart from its astrological signification has an inherent astronomical value as well)! And lo and behold the all mighty NASA is now proclaiming that “the signs have shifted” and that “a new “sign” (Ophiuchus, which in reality is a constellation) has to be added in the zodiac”! Thus, according to NASA the zodiacal signs should be 13 from now on and not 12! But we know very well that NASA is talking about constellations and not signs and thus what it is proclaiming is not true at all!

Think for a moment: how good an astronomer may be when s/he is not possessing even that elementary level of astronomical knowledge pertaining to his/her own freshman’s syllabus? You see, it sounds absolutely preposterous for a prestigious astronomer not to be aware of the fundamental sign/constellation distinction! And ultimately, there is no doubt that when we come down to the 13th sign’s controversy it is the astronomers the ones that have been utterly discredited, not the Astrologers!

Please dear astronomers try to be more scientific next time!

Thomas Gazis
Copyright: Thomas D. Gazis

Leave a comment

Filed under Philosophy of Astrology

The astrological causes of the grim “zeitgeist” running now through Europe!

 

According to the myth, Jupiter the father of all gods in the disguise of a bull abducted the beautiful phoenician princess Europa and brought her to the european continent! In this way the continent of Europe was “inaugurated”! Every myth is rich in symbolism and this specific one is recounting to us the fact that the current European continent was bound to become a blessed land, a land that would display at its fullest the archetypes of royalty, of joviality and of taurean stability and prosperity.

Fast forward some thousand years and Europe today is indeed the most prosperous, serene and cultured continent worldwide. Or at least it used to be. Because in the last few months things seem to have radically changed, due to a series of ferocious terrorist attacks that ultimately spred a lot of terror (deadly attacks and killing sprees both in northern and southern France, in Belgium, in Germany). It seems that the careless years have gone away, no more romantic walks along the river Seine in Paris or anywhere else in Europe, since everywhere now there is an odor of gun-powder on the air! Everybody looks suspicious and each corner (no matter how cozy or romantic) is fraught with danger! The enemy is within and everywhere a potential terrorist is lurking! That’s a rather unnerving sensation, causing massive paranoia throughout the European citizens! Their cities are transformed into over-extended prisons! So, what is the astrological reason that brought over this blick, disruptive and fearful “zeitgeist” to the old continent?

Definitely Pluto in Capricorn has a lot to do with it. You see the sign of Capricorn is somehow rapresenting the structured and organized societies – our urban landscape, our cities. And Pluto (the “grim ripper”, the bearer of primeval fear) is transiting for 9 years now in the sign of Capricorn (and over the “World’s MC” – you may read about the importance of this phenomenon here). Additionally, Pluto is a planet intimately connected to the masses and to the tragic collective events. Of course Pluto transited several times in the last two-three millennia over the sign of Capricorn. Βut its impact upon humanity was rather minimal back then. You see, the disruptive and transformative effect of Pluto in Capricorn escalated from the moment our structured, industrialized societies and mega-cities appeared in the horizon (mostly from the 19th century on. So, humanity is actually experiencing this Pluto in Capricorn effect for the first time ever!)

Pluto has to do with the so called “agoraphobia” too – the fear of crowds. If you are currently in Europe and you walk among many people or if you stand amidst a crowd (i.e. in a concert) then definitely the – not that absurd by now – thought of being shot or even bombed will be repeatedly crossing your mind! And there are other factors contributing to this paranoia: the current Saturn – Neptune square aspect, which is not facilitating us in stop thinking irrationally and in coming to our senses. And of course the overall Jupiter – Saturn – Neptune T-square (with the “double whammy” element of Saturn being in the sign of Sagittarius and at the same time squaring planet Jupiter! That’s par excellence the fear of the unknown, of the person standing beside us whom we don’t know, the fear of anybody belonging to a different ethnic background or religion…)

Rebellious planet Uranus in the ultra-individualistic sign of Aries has its fair share too! It brings forth the uprising of the individuals. That would be a good thing, if creatively channelled. But if we put in the mix the newly found planetoid Eris then things are getting more dynamic and complex. You see Eris has to do with the people who are “uninvited”, “unwanted”. To the Europeans these “uninvited” people seem to be the muslims (who on their turn perceive the Europeans as invadors and usurpers of their own lands and goods (they call the Europeans “the infidel crusadors”). And the fact is that we are currently in the middle of a volatile triple conjunction between the planets Uranus and Eris, a conjunction that is ever more exacerbating the tension between the uninvited muslims and the european christians! It’s not by chance that with this Uranus -Eris conjunction the phenomenon of “the lonely wolf” kind of terrorist appeared! In their perspective, the atrocities they commit on european soil are nothing more than mere “retributions” for the sufferings inflicted upon them by the Europeans!

I’ve done some research on the impact of the Uranus – Eris conjunction over the human history. Of course it is preliminary to draw any definite conclusions but apparently this conjunction is coinciding with some rather odd and “out of the norm” periods of our history! It coincided i.e. with the outbreak of many revolutionary movements (especially in China). And with the implementation of rigorous dictatorships – where one man/woman is seizing absolute control over his/her entire country (the “lone avenger” seems to be a favorite theme to Eris). It was the case of Stalin back in 1927 (during the previous time planet Uranus was conjuncting Eris in Aries) and it is so far (in July 2016) the case of Erdogan in Turkey – who is apparently seizing absolute control over his country, disposing of (or even executing?) his opponents!

As the decade of 2010’s seems to be pretty reminiscent of the 1930’s, some even larger-scale events might be coming over to the old, aristocratic continent within the next few years!

Thomas Gazis
Copyright: Thomas D. Gazis

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Planet “Nine”: the next “Big Kahuna” in astrology!

An artist’s depiction of planet “Nine” as envisioned by scientists (Credit: Caltech/ R. Hurt (IPAC))

Many extraordinary discoveries go largely unnoticed at the time they occur. Take for example the discovery of planet Uranus in 1781. Not very many astrologers realized back in 1781 that this new, outlandish planet – which actually upset the millennia old established astrological model of the seven “planets” in our Solar System – would ensue a gigantic leap for astrology! For decades (and even centuries) after the discovery of Uranus the astrologers continued erecting their horoscopes as before, by using the traditional set of planets and paying little attention to the “misfit” planet Uranus. But today it would be unthinkable for an astrologer who practices modern astrology not to include Uranus (and Neptune and Pluto) in a chart! These three “transcendental” planets have tremendously enriched our interpretative capacities and it was a pitty that the astrologers of those generations did not take advantage of their enormous potentiality.

Maybe we are bound to repeat that mistake, this time with the so called planet “Nine”! You see, in the last couple of decades – and especially from 2003 on – we are discovering in the far reaches of our Solar System so many celestial bodies (Sedna, Eris, Makemake, Quaoar, Orcus and many other objects bearing numbers instead of names) that we are beginning to lose count and interest in them. Somehow, it feels like we are back in 1781! But this time we have to carefully evaluate these newly found bodies, so that we promptly determine their astrological value. Personally, I think that we should start with planet “Nine”, which actually is a fully fledged planet (and not a dwarf planet like the rest). Planet “Nine” is one of a kind (as I mentioned, it is the ONLY newly found PLANET) and by far stands out among all the other new “kids on the block”! There is a small problem here though: we haven’t seen yet this planet!

Odd as it might sound, no human being has set his/her eyes yet on planet “Nine”! And as I am explaining below, for the time being this planet exists purely as a theoretical – intellectual conception. If we ever gaze with our telescopes planet “Nine” then it will be a triumph of the human intelect. Actually, it will be the second time that we will experience a triumph of that kind. Back in 1841 the French astronomer Le Verrier noticed certain discrepancies in the orbit of the newly found planet Uranus and theorized that another giant planet should lie beyond it – exerting its influence over Uranus. He even provided the exact coordinates of this new planet to a German observatory, which consequently discovered the planet Neptune exactly where Le Verrier suggested it would be!

                               Does planet “Nine” really exist?

To be honest, we are not absolutely sure that planet “Nine” really exists. Even Mike Brown (the famous astronomer who on the 20th of January 2016 made the announcement of planet Nine’s “discovery” – on a purely theoretical basis, via mathematical equations and cumputer’s simulations) admits that there is a ten per cent chance that planet Nine does not really exist. But on the other hand, there is a bounteous ninety per cent chance that planet Nine is really out there! I might be betting on the wrong “horse” here but I trust Mike Brown. He is an internationally recognized astronomer and he has discovered so many objects in the far reaches of our Solar System that he has definitely got the hang of it. I don’t think he would ever publicly announce the existence of planet “Nine” unless he were quite sure about it…

Let me try to explain you as plainly as I can the gist of his theory. Just picture a kids’ swing. If such a swing is swinging then we are sure it is not swinging on its own, There must be some force moving it, a force exerted by some phenomenon or entity. It might be a person, a strong wind or even an earthquake. We might not be seeing the entity or the phenomenon producing the force but we clearly see the effect produced by it: the swing swinging. We know that it is impossible for a swing to move unless some force – stemming out of something or somebody –  is exerted upon it. In certain instances we might not have a direct visual contact with the person pushing the swing (there might be ie. a tree lying between us and him/her) but we are pretty sure s/he is there! The very same principle apllies to planet “Nine”. We know it is out there because we are seeing – to our astonishment –  six whole dwarf planets “swung” to the overall same direction, without anything else out there being capable of producing such a dramatic effect!

Planet “Nine” swinging the six dwarf planets on the left to an overall same direction (Credit: Caltech)

So, we are talking here about a new planet that is located far beyond our known Solar System. By measuring the amount of force this planet exerts over the six “swung” dwarf planets we determine that planet “Nine” should be two to four times bigger than the Earth and 10 times as massive! It is temporarily named “Planet Nine” (it will be properly baptized when captured by our telescopes), because it is the ninth planet in numerical order from the Sun. It comes immediately after Neptune, which is the eighth planet of our Solar System (we shouldn’t forget that the body we previouly knew as the “ninth planet”, Pluto, has been demoted in 2006 by the Ιnternational Astronomical Union and is currently considered not a proper planet but a dwarf one).

It is like living i.e. in the island Cuba and believing (as our ancestors used to believe before us, for that matter) that Cuba is all that there is, the entire world. And then some day unexpectedly finding out that beyond Cuba lies the vast american continent! That kind of “shock” the astronomers are experiencing nowadays! For generations we used to believe that our “island” (the Solar System we were familiar with) was all that there was and suddenly we discovered a vast “continent” (an immense extended area of our Solar System) lying beyond our “island” (our previously known Solar System)!

The gargantuan orbit of planet “Nine” in respect to our known Solar System (Credit: Caltech)

The main difficulty in spotting planet “Nine” lies in its sheer distance from the Sun. As you can see in the picture above, planet “Nine” orbits the Sun in a gargantuan distance that somehow is “off scale” in comparison to the orbits of the planets we are familiar with (in fact, everything about this planet seems to be “off scale”). Actually, planet “Nine” it is so remote that the astronomers estimate it would appear something like a 1000 times fainter than Pluto (and if you know how faint Pluto appears in our telescopes – just a few pixels across – then we are talking here about something that is extremely faint)! Obviously planet “Nine” reflects a very limited amount of sunlight, thus even to our most sensitive telescopes – if they ever serendipitously focus on this “ghostly” planet – it will be extremely difficult to distinguish it from the background of the “all starry” sky. In addition, planet “Nine” should be pretty much frozen, meaning that its thermal “trail” is not easily detectable by our radio telescopes. So, it might take years before we “physically” discover this majestic object.

Some people might say then: why should we care for such a remote planet that even to our strongest telescopes  appears as a minuscule dot? Well, the answer is that astrology does not seem to care that much about distances. The planets of our known Solar System – which are much closer to us than planet Nine- do not actually affect us astrologically by their gravitational tug. If that was the case then – as the skeptics are claiming –  an obstetrician would exert on the infant a much stronger gravitational tug with his/her body mass than any other heavenly body! So it is not the very proximity of a planet that makes it astrologically “active”. It rather is a complex web of cosmic interrelations. Think of Pluto: it is a tiny object very far away from us but still it is tremendously affecting us! Let alone planet Nine, which is 5000 more massive than Pluto! In any case, it would be ridiculous for us astrologers to be giving credit to “space boulders” like i.e. the asteroids “Arachne” or “Eros” and ignore such a majestic and domineering celestial body like planet “Nine”!

Actually, planet “Nine” seems to be the absolute king of this newly discovered, unimaginably huge area that lies well beyond our known Solar System. It is gravitationally dominating vast reaches of this over-extended area. Beyond any doubt, this is an omnipotent celestial body, which is subduing several dwarf planets dictating them the orbits they follow…

                      The astrological properties of planet “Nine”

Determining the astrological properties of a somehow “ghostly” planet that we have just theoretically “discovered” – and that we haven’t even set our eyes on – would normally be a task next to impossible! In fact, it took several decades – and even centuries – to guess, then  “distill” and finally determine the specific astrological properties of each of the planets Uranus, Neptune and Pluto. But this rather long process ultimately handed over to us a valuable practical “kit”, that turns to be very useful in determining the properties of a newly found celestial body. You see, in retrospective and after so many years that the astrologers were eagerly striving to detect the properties of the planets Uranus, Neptune and Pluto we realized that “synchronicity” is a crucial elementt. So, we should carefully examine every single set of events, every process or even intricacy occurring around the time a celestial object is discovered. Additionally, we realized that the astronomical reality of a celestial body has much to do with its astrological nature. Armed with these notions we will attempt now to guess some eventual properties of planet “Nine”!

First of all, planet “Nine” is a purely theoretical discovery, a discovery made possible thanks to the human intellect and the – produced by the human intellect – science of mathematics and astronomy, the advanced computers, astronomical software etc. So, it might be a planet exalting the human intellect and endowing the individuals and the generations it is affecting with extraordinary spiritual / intellectual capacities!

And beyond any doubt, this is a “transcendental” planet. We have been already calling “transcendentals” the (astrological) planets Uranus, Neptune and Pluto. Thus, we are aware that we are having here a planet that goes beyond the “transcendental”. I don’t know what might lie beyond the transcendental but definitely planet “Nine” is the harbinger of a much elevated and profound consciousness. It apparently represents experiences that go beyond the habitual spectre of life and is probably “attracting” some unusual or even extreme to our everyday perception events (often of an inner dimension). Such a “hyper-transcendental” planet might be an agent of tremendous evolution for the human beings, although the individuals themselves might be experiencing the initial stages of such evolution as an acute suffering and constant adversion. In such a transcendental realm the concept of “duality” is largely eased off and the polar opposites look ever more the same!

Planet “Nine” is a distinctively “generational”, collective planet. It acts mostly on a collective level and its impact would be more obvious over the human generations than on single individuals. All the other planets stay in a sign just a few years, not enough time to “stamp” a generation with the distinguished “frequency” of their permanence in that sign. Only Pluto might stay up to 31 years in a sign – and this period stands on the fringes of what we might call a generation’s time span. Sometimes though Pluto stays just for 12 years in a sign and that’s not enough time to produce a distinct “astrological stamp” for that generation. Till now we did not have a planet staying in a sign for say a century, a planet vibrationally “marking” an entire epoch for humanity (i.e. there is no known planet that can be accounted for – on its own – for the epoch of the roman empire). But that might change now, as planet “Nine” remains in certain signs for entire centuries (it might orbit the Sun in a period of 15.000 years)!

Michael Brown hypothesizes that planet “Nine” might currently be somewhere in the constellation of Cetus – which corresponds to the zodiacal signs of Aries/ early Taurus. It is very probable then that planet “Nine” was transiting in the sign of Aries during the two last world wars (together with Eris and Sedna, you may see my relative article here), marking with its presence in Aries one of the most bloody and bellicose periods in the history of humankind (with almost 70 million human casualties)! …Isn’t clear now in retrospective the sheer madness we have been through in that grim period of the two most large scale, destructive wars in the history of humanity?

Planet “Nine” is definitely a planet of power, somehow fatally dictating its will upon the individuals and especially upon the generations it is affecting.

It is also a planet long heralded by different names and forms! As “Planet X”, as a stellar “Nemesis”, as “Tyche”etc. Thus, it might have to do with the attribute of “heralding” things, situations, entities. It might be also teaching us that a true entity might be concealed behind different names and appearances, which are ultimately reflecting just partial facets of it!

Oddly enough, planet “Nine” seems to be connected to all of the transcendental planets/dwarf planets Uranus, Neptune, Pluto and Eris! In addition, it somehow summarizes certain of their properties. First of all, it is much reminiscent of planet Uranus, because (as Uranus back in 1781) it is ushering us now into a vast new area of our Solar System, an area that we had never imagined it existed. It is thus a “system’s breaker”, a somehow subversive, revolutionary planet that is awaking us to new vast dimensions!

It has some obvious similarities with planet Neptune too! You see, both planets were “discovered” first on a theoretical level, due to the perturbations they were exerting over some other celestial bodies that had already been discovered by the astronomers. And they were “physically” discovered later on (or so we hope for planet “Nine”).

In addition, planet “Nine” is intrinsically connected to Pluto, because it actually took its place as the ninth planet of our Solar System (since Pluto was demoted to a dwarf planet back in 2006). There shouldn’t be a ninth planet after all, but thanks to this new giant planet the order is apparently restored and Pluto is somehow vindicated! Not to mention that planet “Nine” seems to be a “dark” king, the king of a very dark region of the “extended” Solar System. And as we know, Pluto is considered the king of the underworld. So, there is an intimate, “semiotical” kind of connection between planet “Nine” and Pluto!

Finally, planet “Nine” seems to have some kinship with the newly found dwarf planet Eris. You see, both these objects have been somehow “unwanted”. Eris was the only deity that was not invited in a crucial – according to greek mythology – marriage. And planet “Nine” was apparently kicked out of our known Solar System some billions of years ago – due to the gravitational tug of our known giant planets. So, planet “Nine” seems to have been somehow redundant to our Solar System and for that reason it was kicked out in its farthest reaches! It might thus be astrologically representing the traits of being unwanted, kicked out and redundant…

                                                 Conclusion

The impact of the definite, visual discovery of  planet “Nine” will be enormous for astrology.  You see, at least as early as 2005 a quest has begun from the part of the international astrological community on the astrological properties of the newly found planetoids Sedna, Eris etc. The astrologers worldwide have been  trying to understand how important these planetoids are and whether or not should they include them in their charts – and how should they interpret them. When we come down though to planet “Nine” we don’t deal with just a small planetoid but with a proper giant planet, perhaps four times larger than our Earth! Therefore, planet “Nine” carries a particular astrological weigh and it is imperative to determine as early as we can its actual position in the sky and its overall astrological properties. Then, we should permanently include it in our astrological softwares and the horoscopes we erect!

When an extraordinary dicovery is made people feel they are living in exciting times! Provided they realize the fact that the relevant discovery is extraordinary. And we – today’s astrologers – are lucky to live in such an exciting epoch, when the discovery of planet “Nine” was made!

Thomas Gazis
Copyright: Thomas D. Gazis

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Greek astrologers sentenced to 6 months of jail for insulting and libelling Thomas Gazis

 

On March 18, 2016 the greek astrologers Thanasis Matsotas, Katerina Saloniki and Dimitris Koronakis were tried at the 8th Athens magistrate’s court, for the charges of unprovokedly insulting, defamating and libelling astrologer Thomas Gazis (charges pressed against the accused by Thomas Gazis back in 2010). Both Matsotas and Saloniki were sentenced to six months of jail each!

Continue reading

Leave a comment

Filed under modern Greek astrologers

SOCIETY AS OUR SURROGATE FAMILY (the vital “Vertical Axis” of the Zodiac)

Every time I yield to the temptation of eating a delicious Greek candy I find myself crossing a high speed avenue, in order to get to my favorite pastry shop. There is a footbridge crossing over to the other side of that avenue and I often use the elevator to get up to it. The elevator is a modern, see through one (even playing some lounge music). Inexplicably though (or not that much so) it is vandalized! Its glass paneling is broken at various points, as if wildly kicked or clubbed…And there is graffiti all over. It somehow makes me sad to see a communal benefit like this elevator in such a state. You see, all the citizens of my area are benefiting from it, thus it should be kept as clean and intact as possible. Not everybody though is thinking it that way. To some it is rather a target where they are unleashing their rage…But why?

I am pondering on this every time I get in that elevator…I am thinking of who those people might be, who are venting their anger over that defenseless elevator…Most probably they are young – you see the older ones are more “socially conformed”. Maybe these are some youngsters whose father/mother did not give them the pocket money they were expecting. Or maybe their parents are quarreling and do not pay enough attention to their particular adolescent/ post-adolecent needs…Or maybe some girls spurned them out..Who knows…All we can see is their rage that is permanently impressed upon the elevator’s glass paneling…For some reason these people are blowing off steam on that defenseless elevator, vandalizing a communal good.

I have studied some psychology and I can see a sort of “freudian transfer” going on here. In reality, these youngsters would like to confront face to face their indifferent parents, their tough bosses or the spurning girls so that they pay them back the emotional pain they have experienced. But for various reasons they cannot – and this makes them even more furious. So, they are resorting to a feasible to them alternative solution: to damage communal goods they can lay their hands on! Like this elevator, which their parents, spurning girls, or bosses will eventually make use of – indirectly receiving thus their rage. So, these guys in order to avenge their own privately induced emotional pain are ultimately “damaging” society at large!

The fact is that this kind of “rage transfer” is not limited just to the hot-tempered youngsters. The older ones have their fair share too! There is on Youtube a documentary on the worst spy in the history of the USA. It is entitled: “Most Dangerous Double Agent in FBI History – Robert Philip Hanssen”.Hanssen (an Aries man with Moon in Pisces) was for 20 years selling vital USA secrets to the Russians! During his childhood his father – a tough and aloof Chicago police officer – was constantly disparaging and humiliating him! And after his arrest Hanssen confessed to the bureau’s psychiatrist that the FBI was filled with characters just like his father, “authoritarian, demanding, never willing to praise or reward him”! That is why he decided to hit back and with no remorse betray his very country, damaging it beyond all means! I was impressed by the fact that Hanssen “transferred” his grudge towards his father over the entire FBI personnel! And furthermore, that he ultimately sought to avenge his painful early years by damaging his entire country! From an astrological point of view, I perceived a strong “Cancer – Capricorn axis” emphasis being at play here.

Cancer – Capricorn: the vital “Vertical Axis” of the Zodiac

The signs of Cancer and Capricorn are called “cardinals”. The two are located the one across the other in the zodiac circle (diametrically opposite). They constitute the “vertical Axis” of the zodiac (or a zodiacal “Tree of Life”). Cancer is located at the basis of that axis (at the lowest point of the zodiac) and Capricorn at the top of the axis (at the highest point of the zodiac). Actually, the Cancer – Capricorn “polar duet” is forming (as every other zodiacal “polar duet”, for that matter) a sort of a “Yang – Yin” pair. These two cardinal signs are constantly interacting but at the same time are ever found in a dynamic equilibrium as a whole – seen from the outside. Each sign is somehow “reflected” into the other. And every change in one of them is triggering a “counteract” change in the other. We could say that there is a “recompensatory process” taking place among these two cardinal archetypes. And in this “recompensatory process” ultimately lies the reason why we are transferring (positively or negatively) our privately-induced emotional states onto the wider society!

According to psychology, our early years in life are extremely important. They constitute the foundation upon which our entire adult personality is based. Our childhood experiences mold and shape the “spinal chord”of our adult temperament, state of mind, overall character. And it is next to impossible for an adult to be well balanced, emotionally sound, mentally alert, confident in him/herself, open to the people around him/her and happy unless s/he has been properly loved, nurtured, encouraged and stimulated during his early years in life. In the horoscope these fundamental loving and nurturing energies are archetypally set in the sign of Cancer / in the Fourth House (the cusp of which was called by the hellenistic astrologers “Hypogeion” – basement that is). Not by chance the sign of Cancer lies at the very lowest part of the zodiac – such a position is explicitely stating the Cancer’s “fundamental” nature for us humans.

So, the “watery” sign of Cancer harbors the all important for our development and formation energies of loving and nurturing. But then, by extrapolation this implies that its diametrically (polar) opposite sign of Capricorn not only does not encompass such energies but it pretty much lacks them! We could actually say that the sign of Capricorn is harboring energies that are as alien as they can get from the ones of loving and nurturing (not by chance the Moon, the “planet” ruling the sign of Cancer, is characterized as “Debilitated” when located in the sign of Capricorn)! But if such an hypothesis holds any water then we are facing a serious problem here. Because we are having a zodiacal sign that is not providing to its “holders” some very fundamental and vital for their well being energies!

How can this be? Is the sign of Capricorn a “flawed” one? Well, foremost astrologers like Dane Rudhyar and Liz Greene – who are specialized in psychological astrology – have extensively written about the profound insecurities and complexes characterizing the planet Saturn, which is ruling the sign of Capricorn (meaning that those saturnine complexes are somehow embedded in Capricorn). No doubt that a person that did not receive his/her due amount of loving and nurturing in his childhood might very well harbor serious psychological deficiencies in his/her adult character. But as we explained before, the polar opposite signs develop what we might call a “recompensatory process”. Thus, the sign of Capricorn in order to redress its lack of cancerian nurturing energies has developed a very particular “recompensatory mechanism” that I will explain below! If it didn’t possess that mechanism then we should call Capricorn a seriously flawed zodiacal sign!

The deprived early years of the archetypal Capricorn

Although I don’t have in my hands a survey officially attesting this, all my life I have been encountering Capricorns having a problematic relation with the entity we call “family”. They are often coming from cold, strict, aloof, poor families and during their childhood they have experienced all kinds of hardships. They lost their father or mother early, their parents were very demanding and disciplinarian, ever enforcing on them duties and in general some heavy for their childish shoulders burdens. And they had lived in a somehow “sterile” family environment, where there was very little room for the display of affection or joy and where they received very little encouragement or praise. And what is even worse, there are characteristic cases of Capricorns who were completely abandoned by their parents and who grew up in the cold and impersonal environment of an orphanage!

I recently watched the interview of a famous Capricorn who confessed to the hostess that for very long in his life when he was seeing children who had even one of their parents by their side he was feeling completely shattered! In every single such occurrence he was overcome by a sense of colossal injustice and taken over by a heavy grievance. The pain was unbearable, an obviously recurring pain that bred in him a lifelong resentment against every single kid that had a parent/parents. And this ultimately led to a general resentment against the entire society!

We would expect from this Capricorn man to become a bad lot in his adult life. Surprisingly though he did not. Fueled by his inner bitterness and fervently seeking to rectify the unfathomable injustice he suffered (being abandoned by both his parents) he worked very hard after he left the orphanage. He remained largely undistracted by the usual youth enjoyments, outings and “idle living”. With the substantial amount of money he earned he enrolled in a prestigious acting school. He was rehearsing for hours and hours in front of his mirror, becoming a shining example in the acting school. He then began his career by initially taking small roles in theatrical plays or in the movies (knowing him I believe that he shrewdly used all his connections and devices – especially his charm – to get the jobs and rise high). Gradually he became a well known and respected name and he is today a leading actor in major theatrical plays. Thus, he is daily basking in the applause of the spectators, who are ever admiring and loving him – in a way his actually non-existent parents never did! He has had his own family and kids too but he is actually divorced. He is receiving though so much love and adoration by the wider society! That’s Capricorn at its best!

Ultimately, what led this man to excel is the fact that he applied in his life the “recompensatory proces” I mentioned before. He didn’t have a family and that element alone might have totally crippled him. But he somehow transmuted his colossal resentment and turned it into a driving force, into a fervent desire to achieve important things in his life and distinguish himself both professionally and socially. As a Capricorn he instinctively knew the “secret” that even if someone never had a family of his own, life is offering him/her a second chance to have one. And I am not implying here just the family we may create with our own partner. The secret is that society itself is acting as a sort of surrogate family to us!

You see, when you have a good professional/social reputation then society treats you really well (even if you don’t have a lot of money in your pocket)! It treats you that well and “tender” almost as if it were your maternal family! Let’s say you are a well known doctor/lawyer in your area (all too often people with strong Capricornian elements in their chart become doctors). Wherever you go you will be meeting people paying attention to you, greeting you or even complimenting you (for curing them or their relatives, for winning their case in the court etc.)!

Even more so, when you are a famous doctor/lawyer etc and you visit i.e. some restaurant or music hall you will be drawing the attention of the entire personnel over you! Obviously, it will be an honor (and a very effective marketing) for the specific restaurant, the music hall etc. to have a recognizable, respected citizen, a sort of celebrity in their premises. So, as soon as this (even local) celebrity comes over they will lead him/her (and his/her eventual company) to the very best table, they will offer him/her the best service possible, they will grant him/her the most delicious plates. Thus the restaurant or the music hall owners and personnel will be treating this distinguished citizen with much care, interest, warmth, almost as if they were his/her own paternal/maternal family!

Transmuting Society into our Family!

This is a very interesting but relatively uncharted aspect of the human nature! There is out there a somehow indestructible, perennial “family” of ours waiting to pamper and reward us (if we have been “good children” of course. I am explaining this in the next paragraph)! Even if we were allotted the cruel fate of not having a maternal/paternal family of our own, there is still a future for us, because later on in our lives we are given – thanks to the Capricorn’s “recompensatory process”- a chance to turn the entire society into our “family”! But there is a catch here. Society is not acting as a surrogate family to everyone but only to its most distinguished members (in reality, society may become extremely tough and ruthless to an average Joe)! It is its most renowed members the ones who society is coddling and pampering, in the way a mother is coddling and pampering her children. Capricorns are very much aware of this fact, that’s why they are ever striving to excel and become important in life, both professionally and socially.

So, behind every ambition, behind every professional/social achievement of ours lies a fervent desire to turn society into our “family”! Let me explain this in more detail. Being a doctor or a lawyer are two of the highest esteemed and top ranked professions in our society. But you are not becoming a doctor because you like your patients’ debilitating conditions. Nor because you love being interrupted in your coziest moments by emergency calls. Likewise, you don’t become a lawyer because you desire to be continuously annoyed by some actually indifferent to you and stressful affairs regarding other people… In all honesty, you become a doctor or a lawyer for the prestige and the money of it! You emerge as a doctor/lawyer etc. mainly because you want to become socially important, to be admired and respected by the people around you. There is a strong egotistical drive hidden behind such a wish and obviously it is not by chance that Mars – the planet of raw egotistical drive – is exalted in the sign of Capricorn!

Somehow and to a certain extent, there is a “shortcoming”, a “complex” hidden behind our desire to “achieve” in the wider world! The more we have been “denied” things in our early years the more motivated (cosntructively or destructively) we become in our adult life. Thus, indeed some kind of “flaw” lies at the core of our successes. Of course I am not excluding here the eventuality of a well pampered in its childhood individual achieving important things (professionally/socially) in its adult life. All I am saying is that the individuals who did not receive much affection and rewards in their childhood are more motivated to achieve things in their adult lives.

You see, when you have had a nice childhood you usually feel complete inside you, you feel good with yourself. You then wish to imminently experience your completeness and share your well-being with the people around you. Thus, you get more easily carried away by the omnipotent allurance of the “here and now”, by the idle chatting of casual companies (especially if they comprise members of the sex you are attracted to), by any carefree situation. And if you have been well pampered in your early years then you are more unwilling to engage in activities that give you a hard time and do not immediately reward you! You prefer to live an easy life – at the cost of not accomplishing much. Meaning that the real achievers might ultimately be the ones who are probably feeling a little bit unconfortable within the context of a casual company, who do not get much reward in the “here and now” and who thus prefer to retreat behind the curtains and work hard in order to achieve something “big”. Some big achievement that will ultimately draw upon themselves the society’s admiration and pampering.

In a certain sense, the big achievers are actually trying to fill some fundamental “void” in themselves. An illustrious historical case comes to my mind at this point: according to his biographers, Alexander the Great was disparaged by his father Philip, who was bragging that had conquered almost the entire southern-eastern Europe (and it was a great deed back then for a small greek kingdom to have conquered a whole chunk of Europe). But ultimately Alexander exceeded by far his father, as he conquered almost the entire world – or at least the known in his era world! Apparently, his father’s scorning became a major motivation for Alexander the Great to accomplish his legendary deeds that will be eternally admired!

We might have never suspected that, but behind every imposing skyscraper or other mega-construction, behind the great missions, the life saving inventions and discoveries lies a more or less wounded child that craves to be admired, recognized and loved by his/her surrogate “mommy”/”daddy” the society! So, somehow all the major accomplishments in the history of humanity are stemming out of some sort of promordial “deficiency” within the soul of the“achievers’”, out of some kind of “complex”! Think though how much our societies have benefitted and advanced out of this inherent human “deficiency”! Think how much behind we would be as humankind if we didn’t harbor such a powerful, creative “complex” within our souls!

Thomas D. Gazis
Copyright: Thomas D. Gazis

————————————————————————————————————————————–
P.S. This article was first published in Greek. My friend Theo Phalieros assisted me in its English translation
       Since 2010 I have been presenting the ideas of this article in various seminars.

Leave a comment

Filed under Uncategorized, Vertical zodiacal Axis, Midheaven and Success, Cancer vs Capricorn,

THE ANTIOCHUS OF COMMAGENE LION HOROSCOPE

west-terrace-antiochus-i

Let me introduce you a larger than life ancient king (half Greek, half Armenian) called Antiochus I of Commagene (you are seeing above the head of his statue). He lived in the first century BCE in Asia Minor (today’s Turkey) and he apparently had a keen interest in astrology and hermeticism. He was born on the 16th of the Greek-macedonian month “Audynaios”, which roughly corresponds to our December, so chances are that Antiochus of Commagene was a Sagittarius.

This ancient king is somehow in vogue now, because as I am writing this article (December 2015) there are three topical issues somehow related to him: the bloodied Syria war, the Hannukah Jewish festival and the Hellenistic astrology! I am explaining below in what way.

First of all, Antiochus himself might have been a larger than life figure but his kingdom, Commagene, was a minuscule one (smaller than modern Israel). Furthermore, in his era (1st century BCE) his kingdom was surrounded by menacing empires like the Parthian, the ever expanding Roman and the Ptolemaic-Egyptian one. Geographically, Commagene is situated some 25 miles north of the modern Syrian borders, where some bloody combats are actually taking place and where innumerable refugees are flocking in a desperate attempt to escape the mayhem. This is the first element connecting our regal protagonist to the present timeliness.

The second link has to do with a Greek “Seleucid” king (an Alexander’s the Great successor), whose superior army the Maccabean Jews defeated in 165 BCE. This is actually the event that the modern Jews are commemorating in the Hannukah festival. By coincidence, that king was named Antiochus too – and in addition he was an ancestor of our own king’s mother! So, this is the second element connecting Antiochus of Commagene to the present period.

A third link to Antiochus is the much revived lately Hellenistic Astrology. Apparently Antiochus of Commagene was in it on a very deep, esoteric level. In his times the Hellenistic Astrology was beginning to take shape and form – revering though its mesopotamian roots – especially within the Commagene geographic area, which is very close to Mesopotamia.

So, the story with our Antiochus (who bore the title “manifest God” – “Epiphanes Theos” in Greek!) goes like this: either because he was a megalomaniac or because he was a shrewd politician (he was well aware that his kingdom was a tiny one and that the giant empires around him would eventually swallow it) he tried to artifiacially “pump up” his kingdom, to aggrandize it, to establish in his own way an illustrious “Commagene dynasty”. For this purpose, he commissioned a rather pharaonic project, the construction of a huge mausoleum atop the highest mountain of Commagene (mount Nemrut), where in Antiochus’ own words “my soul will be eternally abiding with the gods”.

ND_ET_overview022011

Actually, his workers re-shaped (using many thousand tons of stones and gravel) the entire mountain top, so that it ultimately looked like a perfect pyramid cone! In that pyramid they allegedly located Antiochus’ tomb. And at the east and west of the pyramid they created two seperate terraces, where they positioned a similar array of gods’ statues (and remarakably, Antiochus’ own statue among them!). Below these gigantic statues there are bas releifs recounting the Antiochus’ – mostly fictitious – saga.

The most interesting to us – and perhaps to the entire history of astrology – is a bas relief located at the west terrace depicting a lion. We know that from remote antiquity the lion has been a symbol of regality, so its presence there dosn’t surprise us much (actually, there are plenty of lion statues on this sanctuary/mausoleum). But there is something else that makes this specific lion slab different: it clearly depicts on its surface several stars! In fact, it depicts 19 eight-pointed stars spread all over the body of the lion (and some around it). These 19 stars are not of the same magnitude. Some are bigger and some smaller. Such a fact cannot be coincidental, because the artist who sculpted this bas relief was good with his hands, so obviously there is a meaning to it.

replica-nemrud-ready

And there is another thing: the arrangement of these 19 stars, over and around the body of the lion. Is this arrangement casual, purely decorative or is there something deeper in it? Well, even an amateur astronomer can tell that this arrangement is not casual at all. It clearly represents the constellation of Leo! You see, more than two millennia have passed from Antiochus of Commagene era but the constellations on the sky maintain pretty much the same configuration (it is only after tens of thousands of years that they significantly shift). So, we are seeing here the typical configuration of the Leo constellation and of its 19 commonly observed by the Greek astronomers stars! Knowing this, everything starts fitting in and it makes sense the fact that some stars on this lion slab are bigger and some smaller: they almost perfectly match their true corresponding magnitudes!

So, we know alright that this is an astronomical depiction. But it might very well be a sort of deification of the constellation of Leo (I am just hazarding a guess). How can we possibly be sure that the Lion sculpture relief of the Nemrut mountain is in reality a horocope? Surely, it doesn’t look like one! Or at least it doesn’t look like the horocopes we are used to (the cyclical ones with the zodiac inscribed on their circumference and the planets arranged around it). If this is an horocope then where are the typical horocopic elements like the planets, the Ascendant, the houses etc? Based on our own modern assumptions of what an horoscope is we do not see one here. Maybe we should change our point of view, because ultimately there is evidence on this bas relief that supports the horoscope scenario. All it takes to spot it is a discerning eye – and the notion of some greek!

We mentioned before that there are 19 stars on this lion slab. In reality there are 22. But three of them (the ones hovering over the back of the lion) stand out from the other ones, for three reasons. 1) They are much bigger than the rest 2) They are composed of sixteen-pointed rays (and not eight -pointed, like the other 19 stars) and 3) they bear names over them, in Greek. Actually their Greek names is the key to their mysterious nature!

Planets over Nemrut lion's back


Over the left sixteen-pointed “star” it is written in Greek: “
ΠΥΡΟΕΙC ΗΡΑΚΛ(ΕΟΥC)”. This means: “the fiery one of Hercules”! Of course this sentence does not make much sense, unless one has some knowledge of ancient Greek astronomy or literature. Because in classical Greece “the Fiery one” was the name of the planet Mars, which in ancient Greek texts we often encounter simply as ΠΥΡΟΕΙCthe “Fiery”. We will see below why its full title “the fiery one of Hercules” is displayed here.

Over the central sixteen-pointed “star” it is written in Greek: “CΤΙΛΒΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟC”. This means: “the glittering one of Apollo”! Again this sentence does not make much astrological sense, unless someone is knowledgeable about Greek astronomy or litterature. Because “the Glittering one” was in classical Greece the name of planet Mercury (we often encounter it in ancient Greek texts simply as CΤΙΛΒΩΝ – the “Glittering”)!

Over the right sixteen-pointed “star” it is written in Greek: “ΦΑΕΘΩΝ ΔΙΟC”. This means: “the radiant one of Jupiter”! I guess this is the easiest item to identify on the Lion slab because indeed it refers to planet Jupiter! “The Radiant one” was in classical Greece the name of planet Jupiter (we often encounter it in ancient Greek texts simply as ΦΑΕΘΩΝ – the “Radiant”)!

It is at this point that the Lion slab takes a whole new meaning. You see, it becomes apparent now that it is not a mere representation of the constellation of Leo but there is more to it. It most probably has astrological connotations. Otherwise the three fully named planets over the Lions back would make no sense. Why should they inscribe and depict on the slab just the planets Mars, Mercury and Jupiter? Why not Venus and Saturn too? The latter are conspicuously absent!

The sequence of the planets over the lions back might be another important clue. They do not follow the classic sequence (Mercury, Mars, Jupiter) but they are enumerated in this rather erratic manner: Mars – Mercury – Jupiter. Did the sculptor commit an error in the sequence of the planets? Or is the famous scholar Otto Neugebauer right here when he claims that the sequence of these planets is either accidental or it manieristically repeats the late babylonian enumeration of the planets (Jupiter – Venus – Mercury – Saturn, Mars. If we omit Venus and Saturn we then get Jupiter – Mercury – Mars, which is the exact sequence of the planets on the lion slab – mirrored in reverse though). I personally think that this Neugebauer’s assumption does not hold much water (he didn’t have at his disposal some crucial archeological findings we know of today).

You see, I believe that the lion slab is “semiotically” connected to the gigantic statues of the deities, at the pyramid’s base. At both terraces (the eastern and the western) the same array of deities is replicated in exactly the same order: the deified Anticochus on the very left, then the all important to the Greeks goddess “Tyche”- Fortune, then Jupiter at the center, then Mercury and finally Mars on the very right. If we start enumerating these statues from right to left we get Mars – Mercury – Jupiter. That’s exactly the 3 planets’ sequence on the lion slab!

Of course there are some objections here. Why should we enumerate the gods/planets at the base of the pyramid from right to left when (on the lion slab) we enumerate the three planets from left to right? And why the two major statues/deities – Apollo and Mars – are located on the left (the “lesser”) side of Jupiter, while a mortal like Antiochus stands on Jupiter’s “good” right side? Well, the answer to the latter question is simple: the mesopotamians were always taking in account the observers’ point of view (the pilgrims’ in this case), so actually it is Antiochus who stands on the lesser left side of Jupiter! Regarding the former question, it was all a matter of “staging”. Since Jupiter had to be at the very center of the statues’ array (being the king of the gods) then the only viable option left was to enumerate the Mars – Mercury – Jupiter sequence on the reverse (ending with Mars on the far right of the array). Even so, the lion slab and the array of the statues are intrinsically attuned! Thus, the purpose of the full denomination of the planets over the lion’s back (as i.e. “the glittering one of Apollo” for Mercury) was to facilitate the pilgrims, so that they readily correlate the esoteric symbolism of the lion slab to the symbolism of the gigantic statues of the gods!

There is a last decisive clue on the lion slab that we haven’t touched so far. On the lions chest there is clearly visible some sort of sickle-shaped ornament. In the long mesopotamian tradition (and probably globally) this “sickle – shaped” item is a typical symbol of the Moon. So, the message conveyed to us here is that the Moon is in the constellation of Leo! Everything becomes crystal clear now! This isn’t an astronomical slab but an ASTROLOGICAL one! It is a slab commerorating some major – to Antiochus or to the kingdom of Commagene – event, that took place under the auspices of the constellation of Leo!

Did you notice that I am writing “constellation of Leo” instead of “zodiacal sign of Leo”? Although both of them are divided in 12 sections bearing the same names, the constellations and the zodiacal signs are two radically different things. The constellations remain (relatively) fixed on the celestial vault while the zodiacal signs are slowly shifting. Today, for example, the constellation of Leo largely corresponds to that section of the sky where the zodiacal sign of Virgo is. In some 2500 years the constellation of Leo will be corresponding to the zodiacal sign of Libra. That’s why I am cautious with the use of the terms “constellation” and sign”. But I shouldn’t be that much, because by a remarkable coincidence in Antiochus times the tropical and the sidereal zodiac were almost coinciding (they were off by just 4 degrees). So, astrologically speaking, whether you were referring to the “constellation of Leo” or the “zodiacal sign of Leo” was almost the same back then.

We are not sure to what extent the Commagene astrologers were aware of the “constellation” – “zodiac” conceptual difference. We know that within the realm of the Hellenistic world Hipparchus had already discovered the precession of the equinoxes back in 130 BCE. So, from then on the astrologers had to take a gigantic consciousness leap in order to comprehend and assimilate the fact that there was a new “entity” called “zodiacal sign”, an entity that was quite different and independent from its namesake constellation! It would definitely take generations for the astrologers to get the hang of it.

But let’s turn back to the lion slab. At this stage it is very apparent that the slab depicts an horoscope! To our modern eyes it might not look like one. You see, we instictively compare it with the modern horoscopic blueprints we are familiar with, the ones with the zodiacal circle in them, the symbols of the planets, the houses, the Ascendant etc. But we shouldn’t apply our modern preconceptions to an artifact that is more than 2000 years old. Back then i.e. the Ascendant was a concept not yet developed. There were no astrological houses, at least not in the modern sense. Apparently, the zodiac had already been invented but it was handled as a rather theoretical conception without much usefulness. The astrologers of that era were following the old traditions and were verbally writing down the positions of the planets in the signs (using words instead of symbols).

Those were times of a major transition in astrology. The “omen lore” era (where the “horoscopes” consisted of simple planetary omens inscribed on mud-bricks) was coming to an end and the gigantic wave of the new, revolutionary hellenistic astrology was emerging on the horizon! Thus, if we could see the mount Nemrut’s lion slab through the eyes of an educated person of that culture we would immediately realize that it depicts an horocope – and a much advanced one!

Apparently, this lion slab horocope is serving two major purposes. On the one hand it is a short of calendar, marking astronomically the date of some important event. On the other hand it is a short of “certificate”, giving a testimony that the aforementioned event took place under the auspices of some extraordinary cosmic occurrence, an occurrence that vibrationally “sealed” it for ever! But what was that important event and when did it occur?

Well, thanks to the lion horocope itself (and to our modern computers) it’s rather easy to establish the date of this unknown event. We are looking for a date when the Moon and the planets Mars, Mercury and Jupiter were all in the zodiacal sign or in the constellation of Leo. We will not get many such dates. In addition, thanks to the information provided by the inscriptions located at the site we know that this important event is related either to Antiochus himself or to his father Mithridates, who ascended the throne in 109 BCE. Thus, we can further narrow our time frame: say from 140 BCE to 38 BCE (Antiochus death). We are getting then the results you are seeing in the next table:Most plausible dates for the Antiochus Lion horoscope -αα11

I dismiss right away case 2 because a) it doesn’t correspond to any major event in the lifes of Antiochus or Mithidrates (actually Antiochus was not even born in 98 BCE) and b) because it doesn’t obey the Mars – Mercury – Jupiter sequence that we see depicted on the lion slab . I dismiss too case 4 because a) Antiochus was rather old by then and on his mount Nemrut statue is portayed as a young man and b) because neither this case obeys the crucial Mars – Mercury – Jupiter sequence.

We are left then with cases 1 and 3. In fact, case 1 (July 14th, 109) corresponds to the year king Mithidrates (Antiochus’ father) was coronated (109 BCE). Thus, there are some scholars who claim that our lion horoscope is “cast” for the Mithidrates coronation. I don’t subscribe to that scenario. Why would they elect a coronation horocope leaving the most regal of the “planets”, the Sun out of the sign/constellation of Leo (and in Cancer)?

Case 3 is the most satisfactory of them all. Apart from the fact that it meets all the requirements, the Sun in this case is in the sign/constellation of Leo – and that would be the ultimate “certificate” of regality! But then – very reasonably – you will say to me “there is no sun depicted on the lion horoscope”. Well, I think that’s not true, because in my opinion the entire lion slab is depicting the Sun in Leo! Thus, there was no need to inscribe the Sun symbol on it!

Such an absolutely rare and unique accumulation of planets in the regal sign of Leo could not have gone unnoticed by an erudite man, well versed into astrology and hermeticism, our man Antiochus I Theos! Think now that those years were extraordinary from another point of view as well: the regal star Regulus (that lies at the “heart” of the Leo constellation – a few inches above the lunar “sickle” we identified on the lion slab) had just entered in the ZODIACAL SIGN of Leo!

It seems that Antiochus fully took advantage of this extraordinary cosmic occurrence, in order to deify himself and establish an illustrious dynastry. That’s why he built his enormous sanctuary/mausoleum on the summit of mount Nemrut. Most probably, on Augut 3rd, 62 BCE he performed a sort of “Theurgy” up there, where he equalled himself and his dynasty to the Gods (hence his title “Epiphanes Theos” – “Manifest God”) and propitiated his kingdom. He wasn’t very succesful in that, because a few decades after his death the Romans annexed Commagene to their huge empire. Nevertheless, the Antiochus monument and the lion horoscope have lasted for more than 2000 years, still exerting fascination to the people all over the world. In that sense, the legacy of Antiochus I of Commagene has indeed been immortalized!

Thomas D. Gazis

Copyright: Thomas D. Gazis

1 Comment

Filed under Ancient astrology, Ancient Horoscope, History of Astrology